Komponente projekta i očekivani rezultati

Komponenta 1 (Rezultat 1): Odabir pilot područja i izrada plana i metodologije provedbe pilot projekta.

Pročitaj više/manje

Ova komponenta br. 1, pilot područja, je ključan i neophodan prvi korak projekta. Neophodna je zato što bi bilo pretjerano ambiciozno izraditi karte poplava za područje čitave RH ili čak i za sva područja s potencijalno značajnim rizikom od poplava. Stoga je nužno projekt ograničiti na konkretna pilot područja. Ključna je stoga što će se mnoge druge aktivnosti u projektu provoditi za odabrana pilot područja. Kao drugo, ključna je i stoga što pilot područja moraju biti dovoljno reprezentativna kako bi se omogućila zemljopisna ekstrapolacija i za izradu karata poplava za druga područja.

Aktivnost 1.1

Odabir najmanje 2 pilot područja odgovarajuće veličine za izradu karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava: 1 pilot područje na području dunavskog sliva i 1 ili 2 pilot područja na području jadranskog sliva, na temelju rezultata prethodne procjene rizika od poplava i izrada odgovarajućeg izvješća

Aktivnost 1.2

Izrada Plana provedbe pilot projekata i metodologije izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava za odabrana pilot područja

Komponenta 2 (Rezultat 2): Priprema i testiranje matematičkih hidrauličkih modela na temelju prikupljenih podataka te priprema setova podataka za odabrana pilot područja.

Pročitaj više/manje

Aktivnost 2.1

Prikupljanje podataka za odabrana pilot područja, uključujući (ali ne ograničavajući se samo na):
  • hidrografske, hidrološke, meteorološke, topografske, geodetske i ostale podloge,
  • postojeće ili planirane regulacijske i zaštitne vodne građevine,
  • zemljišni pokrov i korištenje zemljišta,
  • planove zaštite vodenih i o vodi ovisnih ekosustava,
  • prostorne planove.
  • proglašena područja NATURA2000, ako su relevantna

Aktivnost 2.2

Izrada digitalnih modela reljefa (DMR); analiza pogodnosti izrađenih DMR-a za hidrauličke analize i njihova dorada kako bi se postigla potrebna točnost u metodologiji

Aktivnost 2.3

Priprema podataka o uzdužnim i poprečnim presjecima vodotoka u formatu potrebnom za hidrauličko modeliranje; ugrađivanje pripremljenih podataka u DMR

Aktivnost 2.4

Prikupljanje i priprema podataka za hidrološke analize; definiranje ulaznih hidroloških podataka za potrebe izrade hidrauličkih modela i simuliranje poplavnih scenarija

Aktivnost 2.5

Odabir alata za matematičko modeliranje za odabrana pilot područja. Razvoj, kalibriranje i potvrda matematičkih hidrauličkih modela za potrebe simuliranja poplava za odabrana pilot područja

Aktivnost 2.6

Analiza i potvrda informacija o korištenju zemljišta iz više izvora (Corine Land Cover, prostorni planovi, Državni zavod za statistiku itd.) radi pripreme zbirke podataka o korištenju zemljišta kako bi se omogućila procjena šteta od poplava s potrebnom točnošću

Aktivnost 2.7

Izrada izvješća na temelju aktivnosti 2.1.-2.6

Komponenta 3 (Rezultat 3): Priprema karata opasnosti od poplava i rizika od poplava za odabrana pilot područja.

Pročitaj više/manje

Aktivnosti 3.1

Izrada karata opasnosti od poplava za odabrana pilot područja (najmanje 2 područja pod rizikom od poplava) kroz proces matematičkog modeliranja (simuliranje) poplava

Aktivnost 3.2

Izrada karata rizika od poplava za odabrana pilot područja (najmanje dva područja pod rizikom od poplava) kroz proces matematičkog modeliranja (simuliranje) poplava.

Komponenta 4 (Rezultat 4): Priprema vodiča o poplavama.

Pročitaj više/manje

Nakon što se izrade karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava, potrebno je objaviti rezultate procesa koji je tome prethodio. Time se osigurava da relevantna hrvatska ministarstva, institucije i dionici dobiju rezultate. No najvažnije je razmotriti pitanja tipa „Pa što onda?“ i „Kako?“. U duhu ovog praktičnog pristupa izradit će se vodiči za izradu planova upravljanja poplavama.

Nakon prethodnog pregleda vodiča korištenih u različitim državama članicama a posebno u državama članicama iz konzorcija, partneri iz država članica će izraditi sve Vodiče uz doprinos i u suradnji s hrvatskim stručnjacima. Razmijenit će se iskustva i alati na svim razinama iz država članica iz konzorcija, npr. analiza troškova i koristi (CBA), analiza scenarija, odlučivanje i metoda „Sketch ‘n Match“.

Tim kratkoročno angažiranih stručnjaka će biti pojačan stručnjacima koji posjeduju veliko iskustvo u sudjelovanju i upravljanju poplavama. Sudjelovanje nije samo jedna od tema Vodiča, već i metoda korištena za izradu Vodiča. Time će se obogatiti procesi i proizvodi, čime se pak ojačava i ubrzava realizacija ovog projekta i budućih projekata.

Prije upuštanja u pregled, trebat će izraditi usklađenu strategiju i okvir za izradu vodiča (Aktivnost 5.2/5.3 Plan i konačna pilot područja).

Konačno mjerilo će biti 6 vodiča, po jedan za svaku aktivnost.

Aktivnost 4.1

Izrada Vodiča o tehničkim aspektima izrade karata opasnosti od poplava.

U Vodiču treba predložiti potrebni opseg i kvalitetu podataka za provođenje analiza, najpogodniju metodologiju i plan rada za procjenu, te opise svega što je potrebno hidrologu, geometru i hidrauličaru i sl. da izradi kartu.

Aktivnost 4.2

Izrada Vodiča o procjeni rizika od poplava i štetnih posljedica poplava.

U Vodiču treba, ovisno o rezultatima aktivnosti 3.1 i 3.2, predložiti metodologiju i plan rada za procjenu izravnih i neizravnih šteta od poplava, kao i način kako uzeti u obzir one štete koje se ne mogu iskazati kroz financijske pokazatelje (poginuli, kulturne vrijednosti, okoliš i sl.).

Aktivnost 4.3

Izrada Vodiča o integriranoj procjeni postojećih i planiranih građevinskih mjera za obranu od poplava.

U Vodiču treba predložiti pristup za identificiranje najbolje raspoložive tehnike (BAT) i najbolje raspoložive prakse (BAP) za izradu planova upravljanja rizicima od poplava (program mjera) u Hrvatskoj. Katalog mjera treba biti sistematiziran u skladu sa zaštitom od poplava, okolišem i ekonomskim pokazateljima.

Aktivnost 4.4

Izrada Vodiča o metodologiji procjene mogućih utjecaja klimatskih promjena na rizike od poplava.

U Vodiču treba predložiti vodnogospodarske mjere za prilagođavanje i ublažavanje štetnih posljedica za moguće različite scenarije klimatskih promjena.

Aktivnost 4.5

Izrada Vodiča o sudjelovanju javnosti i dionika u upravljanju rizicima od poplava.

Relevantni dionici mogli bi biti: poljoprivredni sektor, sektor okoliša, sektor voda, sektor zaštite prirode, nevladine udruge, izrađivači planova prostornog uređenja (zajednice i organizacije uključene u ruralno i urbano uređenje), predstavnici gospodarskog sektora, lokalni političari, predstavnici zajednica pogođenih poplavama, osiguravajuća društva, stručne organizacije zainteresirane za upravljanje rizicima od poplava i ostali donositelji odluka.

Aktivnost 4.6

Izrada Vodiča za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava.

U Vodiču za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava treba uzeti u obzir relevantne aspekte kao što su troškovi i koristi, opseg poplave i putovi otjecanja poplavnih voda i područja koja mogu zadržati poplavne vode, poput prirodnih poplavnih područja, ciljevi zaštite okoliša iz članka 4. Direktive 2000/60/EZ, upravljanje tlom i vodama, prostorno uređenje, korištenje zemljišta, očuvanje prirode, plovidba i lučka infrastruktura.

Komponenta 5 (Rezultat 5): Jačanje kapaciteta relevantnih institucija (Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode) kako bi se unaprijedila provedba odredbi Direktive o poplavama.

Pročitaj više/manje

Aktivnost 5.1

Provođenje analize potreba za stručnim usavršavanjem na temu poplava za (ukupno) 4 djelatnika iz Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda i izrada odgovarajućeg izvješća o analizi potreba za stručnim usavršavanjem, programa stručnog usavršavanja (uključujući metode stručnog usavršavanja), kao i materijala za stručno usavršavanje.

Aktivnost 5.2

Organiziranje i održavanje 3 radionice o iskustvima o smanjivanju rizika od poplava za (ukupno) 4 djelatnika iz Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda kako bi se unaprijedila provedba zahtjeva Direktive o poplava. Osim djelatnika Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda, na sudjelovanje na radionicama bit će pozvani svi relevantni dionici.

Aktivnost 5.3

Organiziranje i održavanje 2 radionice na temu matematičkog modeliranja i Vodiča izrađenih kroz aktivnosti 4.1-4.6, za (ukupno) 4 djelatnika iz Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda. Osim djelatnika Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda, na sudjelovanje na radionicama bit će pozvani svi relevantni dionici.
Izjava o odricanju odgovornosti
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Za njezin sadržaj odgovorni su isključivo projektni partneri te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stajališta Europske unije.
Zadnje izmjene:
7. travanj 2014.
EU IPA 2010 TWINNING PROJEKT ˝Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava˝
siječanj 2013. – travanj 2014.