Propisi vezani uz upravljanje vodama

Vodno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13) i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11 i 56/13) te pratećim podzakonskim propisima.

Nacionalno zakonodavstvo Hrvatske usklađeno je s europskim propisima o vodama i srodnim direktivama, uključujući i Direktivu o poplavama (Direktiva EU 2007/60/EC o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima).

Relevantne institucije za vodno gospodarstvo u Hrvatskoj su Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode.

Sukladno Zakonu o vodama, Hrvatske vode dužne su poduzeti prethodnu procjenu ugroženosti od poplava, izraditi karte opasnosti od poplava i rizika od poplava te pripremiti planove upravljanja rizicima od poplava.

Direktiva o poplavama obvezuje države članice Europske unije da pripreme sljedeće:

  1. Prethodna procjena ugroženosti od poplava, članci 4. i 5. (do 22. prosinca 2011.);
  2. Karte opasnosti od poplava i rizika od poplava, članak 6. (do 22. prosinca 2013.);
  3. Planovi upravljanja rizicima od poplava, članak 7. i 8. (do 22. prosinca 2015.).
Izjava o odricanju odgovornosti
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Za njezin sadržaj odgovorni su isključivo projektni partneri te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stajališta Europske unije.
Zadnje izmjene:
7. travanj 2014.
EU IPA 2010 TWINNING PROJEKT ˝Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava˝
siječanj 2013. – travanj 2014.