European Union IPA 2010. Program Europske unije za Hrvatsku
TWINNING PROJEKT
“Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava”

Novosti

Zadnje vijesti

18. travnja 2014.
Video spot Twinning ˝Poplave˝

Pogledaj video spot Twinning "Poplave" na Youtube-u

4. prosinca 2013:
Predstavljanje karata poplava za rijeku Kupu na području Karlovca

Privremeni rezultati projekta predstavljeni su lokalnim dionicima s područja Karlovca. Sastanak je održan u Maloj vijećnici Grada Karlovca na poziv zamjenika gradonačelnika Karlovca g. Dubravka Delića. Osim stručnjaka iz Hrvatskih voda, Austrije i Nizozemske, sastanku su nazočili predstavnici snaga zaštite i spašavanja, institucija i organizacija koje se bave zaštitom prirode te predstavnici Županije i Grada Karlovca koji se bave upravljanjem rizicima od poplava.

KA meeting KA meeting KA meeting
Pročitaj više/manje

Nakon predstavljanja Twinning projekta i programa radionice, sudionici su pozvani da fizički zauzmu pozicije kao akteri u području upravljanja rizikom od poplava. Ta vježba pozicioniranja pokazala je da mještani (općina, civilna zaštita) podržavaju Vodnogospodarsku ispostavu Hrvatskih voda u Karlovcu, dok su predstavnici institucija za zaštitu prirode bili na nešto većoj udaljenosti. Ljudi su bili blizu jedni drugima. Središnjica Hrvatskih voda postavila se u smjeru VGI Karlovac uz podršku Twinning tima.

Karte opasnosti i rizika od poplava prikazivale su poplavni scenarij sa statističkim povratnim razdobljem od sto godina. Karte su se pokazale korisnima, primjerice za područne službe zaštite i spašavanja i za prostorno planiranje. Preporučeno je i

  1. uvrštavanje informacija na kartama u geografski informacijski sustav Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
  2. povećanje praktične primjene karata za lokalnu zajednicu, ne samo s prikazom dubine vode na kartama opasnosti, već i s oznakama razina vode kako bi se znalo do koje su visine zgrade sigurne,
  3. korištenje ostalih informacija za upravljanje rizicima od poplava, npr. o uvjetima tla i lokalnoj hidrologiji, u razdoblju od jedne godine prije nastanka poplave,
  4. redovito ažuriranje karata.

Nakon stanke ukratko se raspravljalo o mogućim mjerama za smanjenje rizika od poplava na području Karlovca, nakon čega je uslijedila vrlo interaktivna vježba ("Sketch and Match") u trajanju od 40 minuta u kojoj su sudionici razvijali ideje i određivali moguće prioritete za smanjenje rizika od poplava na tom području.

Karta nastala tijekom vježbe “Sketch ‘n Match”:

KA meeting

Susret u Karlovcu pomogao je uspostaviti međusobno razumijevanje među sudionicima i stvoriti temelj za provedbu EU-ove Direktive o poplavama u Hrvatskoj. To će doprinijeti izradi Plana upravljanja rizicima od poplava u 2014. g. i stvaranju osnova za buduće konzultacije s javnošću.

12. studenoga 2013:
Treći sastanak Upravljačkog odbora

Dana 12. studenoga 2013. u projektnom uredu u Hrvatskim vodama održan je 3. sastanak Upravljačkog odbora Twinning projekta “Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava”. Cilj sastanka bio je razmotriti aktivnosti provedene u 2. tromjesečju koje obuhvaća razdoblje od 17. srpnja do 16. listopada 2013. te izraditi plan rada za sljedeće tromjesečje.

Workshop Workshop
Pročitaj više/manje

Sastanak je otvorio g. Edo Dijkman, voditelj projekta i direktor nizozemske Vladine Agencije za upravljanje zemljištem i vodama, nakon čega je Dugoročni savjetnik za Twinning g. Mario Cerutti ukratko iznio informacije o aktivnostima provedenim tijekom ovog izvještajnog razdoblja. Izvijestio je da su se aktivnosti projekta tijekom navedenog razdoblja odvijale prema planu rada i bez kašnjenja te da su uključene strane država članica i države korisnice mobilizirale projektne resurse. G. Cerutti procijenio je da je u ovoj fazi projekta posao obavljen u dovoljnoj mjeri i izgrađeno je dovoljno kapaciteta da država korisnica počne s provedbom drugog koraka Europske Direktive o poplavama - izradom karata poplava.

Raspravljalo se o mogućem korištenju ušteda na projektu i izrađen je nacrt potencijalnih dodatnih aktivnosti koje bi mogle pomoći da se dosegnu ugovorene referentne točke projekta. Preporučeno je da se do sljedećeg sastanka Upravljačkog odbora u svrhu donošenja odluke dodatno razrade ovi prijedlozi i pripremi više konkretnih procjena o pripadajućim troškovima.

17. listopada 2013.
III. radionica ˝Predviđanje poplava i sustav ranog upozoravanja˝

Na radionici je sudjelovalo 30-ak predstavnika iz ciljne skupine među kojima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Hrvatske elektroprivrede (HEP), Hrvatskih voda (HV), sveučilišta i konzultantskih tvrtki.

Workshop Workshop Workshop
Pročitaj više/manje

U prvom je dijelu predstavljeno trenutno stanje vezano uz predviđanje poplava i sustav ranog upozoravanja u Austriji, Francuskoj, Nizozemskoj i Hrvatskoj. Sudionici su potom nastavili interaktivni rad u mješovitim skupinama u tri kruga. U prvom su krugu razmatrali želje i potrebe nužne za poboljšanje trenutnog stanja. U drugom krugu identificirali su područja u kojima HV, DHMZ i HEP mogu ostvariti poboljšanja, odnosno što mogu napraviti, a u posljednjem krugu pokušali su spojiti potrebe s mogućnostima. Moguća je vrlo dobra suradnja.

Workshop Workshop Workshop

Glavne preporuke za poboljšanje sustava za predviđanje poplava i ranog upozoravanja jesu:

  • Bolja koordinacija između glavnih institucija po pitanju, primjerice, razmjene podataka, znanja, definiranja prioriteta u razvoju sustava za predviđanje poplava te pokretanja zajedničkih projekata. Na radionici je predloženo da se uspostavi međuorganizacijsko tijelo stručnjaka te da se pripreme sporazumi o suradnji između organizacija.
  • Razvoj integrirane suradnje između hrvatskih partnera i susjednih zemalja radi razmjene informacija i podataka.
  • Razvoj modela predviđanja poplava kroz projekte financirane iz EU fondova. DHMZ i Hrvatske vode trebali bi pokrenuti takvu inicijativu te proširiti postojeće modele predviđanja poplava na odjeljke rijeke Save i Mure u Hrvatskoj.
  • Razvoj sustava za informiranje javnosti i medija prilagođenih krajnjim korisnicima a na temelju već postojećih alata (kao što su društvene mreže, smartphone aplikacija i sl.). To se najbolje može ostvariti u partnerstvu između DHMZ-a, Hrvatskih voda i DUZS –a (Državne uprave za zaštitu i spašavanje).
  • Iskoristiti stručnjake sa sveučilišta i iz konzultantskih tvrtki i njihovo opsežno znanje o poplavama.
Ove preporuke mogu se koristiti u pripremi nacrta Plana za upravljanje rizicima od poplava za Hrvatsku koji bi Hrvatske vode trebale objaviti u prosincu 2014. g.

Workshop Workshop Workshop

25. rujna 2013.
2. stručno-znanstveni skup "Dani gospodarenja vodama 2013 - Napredak kroz znanost"

Pročitaj više/manje

Zavod za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske vode, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidrološko društvo zajednički organiziraju 2. stručno-znanstveni skup „Dani gospodarenja vodama 2013 - Napredak kroz znanost“ s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Hotelu International u Zagrebu, 25. i 26. rujna, 2013.

Jedan od autora stručnog rada koji će biti prezentiran zajedno s predstavnicima Hrvatskih voda tijekom ove konferencije je i g. Mario Cerutti, dugoročni savjetnik za twinning na ovom projektu.
Više informacija o skupu dostupno je na: dgv.grad.unizg.hr

Sastanci upravljačkog odbora

Prvi sastanak upravljačkog odbora održan je 17. travnja 2013.

Drugi sastanak upravljačkog odbora održan je 2. rujna 2013.

Treći sastanak upravljačkog odbora održan je 12. studenog 2013.

Četvrti sastanak upravljačkog odbora održan je 11. veljače 2014.

Peti sastanak upravljačkog odbora održan je 10. travnja 2014.


Izjava o odricanju odgovornosti
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Za njezin sadržaj odgovorni su isključivo projektni partneri te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stajališta Europske unije.
Zadnje izmjene:
7. travanj 2014.
EU IPA 2010 TWINNING PROJEKT ˝Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava˝
siječanj 2013. – travanj 2014.